Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-11965-27.04.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До ПАНЧО ДАКОВ АНГЕЛОВ До АНГЕЛ ДАКОВ АНГЕЛОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-63112-05.02.2021г. и заявление вх. № 01-12950-13.01.2021г. от Панчо Даков Ангелов до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, за поземлени имоти с идентификатори 52012.7.11, за които в КРНИ сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.
Изменението се изразява в нанасяне на проектни поземлени имоти с идентификатори 52012.7.35, 52012.7.36, 52012.7.37, в съответствие с ПУП-ПРЗ за УПИ I-007011 и II-007011 кв.7с, с. Нови хан, общ. Елин Пелин, одобрен със заповед № ТС-1047/22.12.2015г. на Кмета на общ. Елин Пелин  и документи за собственост.    
На основание чл.34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-63112-05.02.2021г. и заявление вх. № 01-12950-13.01.2021г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. вх. № 01-63112-05.02.2021г. и заявление вх. № 01-12950-13.01.2021г. или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 18а, т.10 от АПК.

Дата на поставяне на таблото: 29.04.2021 г.

Дата на сваляне от таблото: …………………         

           За Началник на СГКК – Софийска област:…………………
                                                                                                                          инж. Светломира Славова

slogan bg