Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-11964-27.04.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СНЕЖАНА ИЛИЕВА ПЕТКОВА
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-106935-26.02.2021г. и заявление вх. № 01-77089-11.02.2021г. от Георги Димитров Петков, Христо Христов Георгиев и Емилиян Петков Петков до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Пролеша, общ. Божурище, за поземлен имот с идентификатор 58606.22.65 за които в КРНИ сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.
Изменението се изразява в нанасяне на проектни поземлени имоти с идентификатори 58606.22.65 в съответствие с УПИ XXXI-022065, XXXII-022065, кв.8, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № ТС-82/17.08.2005г., Заповед № ТС-173/30.06.2006г  и документи за собственост.    
На основание чл.34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-106935-26.02.2021г. и заявление вх. № 01-77089-11.02.2021г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-106935-26.02.2021г. и заявление вх. № 01-77089-11.02.2021г. или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 18а, т.10 от АПК.

Дата на поставяне на таблото: 29.04.2021 г.

Дата на сваляне от таблото: …………………         

           За Началник на СГКК – Софийска област:…………………
                                                                                                                          инж. Светломира Славова
 

slogan bg