Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-11728-26.04.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ТОДОРА ПЕТКОВА КАВАЛОВА ГР. ПЛОВДИВ Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.273 ВХ.Б ЕТ. 6 АП. 18 ДО МАРИАНА НИКОЛОВА ДОБРЕВА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО БЛОКОВЕ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ БЛ.5 ЕТ.1 АП.2 ДО ИВАНКА НИКОЛОВА ДОБРЕВА ГР. БЯЛА ОБЩ.БЯЛА УЛ.“ЕДЕЛМАЙС“ № 8 ДО ЕЛЕНА ДОНЧЕВА ДОНЧЕВА ГР.СОПОТ К-С САРАЯ БЛ.19 ВХ.А ЕТ.1 АП.2
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-23517-19.01.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4682-26.04.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Царимир за поземлен имот с идентификатор 78171.501.589, сграда с идентификатор 78171.501.589.1, сграда с идентификатор 78171.501.589.2, сграда с идентификатор 78171.501.589.3, сграда с идентификатор 78171.501.589.4, състоящо се в отразяване на ЗРП
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 78171.501.589, сграда с идентификатор 78171.501.589.1, сграда с идентификатор 78171.501.589.2, сграда с 

идентификатор 78171.501.589.3, сграда с идентификатор 78171.501.589.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-4682-26.04.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-4682-26.04.2021 г. и скица проект № 15-450206-26.04.2021 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………
    / инж. Никола Бадев /
                                                                                                     Съгласно заповед № РД-20-16-4/02.12.2019 г.

Дата на поставяне на таблото: 10.06.2021 г.
 

slogan bg