Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-1057-12.01.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ РАНЧЕВ СИРАНУШ КИРКОР РАНЧЕВА ДЕНИЧКА БОРИСОВА РАНЧЕВА-ИЛИЕВА МИЛАНКА БОРИСОВА МИЛЕВА ХРИСТИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА СОФРОНИ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и с  чл. 54, ал. 4  от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-114702-04.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9505-07.10.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)  СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Бистрица за поземлен имот с идентификатор 04234.6194.53, поземлен имот с идентификатор 04234.6194.54, сграда с идентификатор 04234.6194.53.8, сграда с идентификатор 04234.6194.53.9, поземлен имот с идентификатор 04234.6194.78 и поземлен имот с идентификатор 04234.6194.79, състоящо се в промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори  04234.6194.54 и 04234.6194.53 по скица-проект № 15-277773-20.03.2020г., в съответствие с границите на част от улица – о.т.47-о.т. 49-о.т.49а-о.т. 49б и границите на УПИ ХХ-23 и УПИ ХХІ-23, кв. 4, м. в.з. Калфин дол по действащ регулационен 

план, одобрен със Заповед № РД-09-50-158/04.04.1997г. на Главен архитект на Столична община, въз основа на проект на правоспособно лице по ЗКИР и документ за собственост.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 04234.6194.53, поземлен имот с идентификатор 04234.6194.54, сграда с идентификатор 04234.6194.53.8, сграда с идентификатор 04234.6194.53.9, поземлен имот с идентификатор 04234.6194.78, поземлен имот с идентификатор 04234.6194.79, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – София и публикуване на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9505-07.10.2020 г. на Началника на СГКК  СОФИЯ и скицата – проект към нея.

Приложение: Копия от Заповед № 18-9505-07.10.2020 г. и скица проект № 15-277773-20.03.2020 г.

                                                     НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                                         ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
                                                                                                  

Съгласувал:                                                                                         Изготвил:
                    инж. В. Димитрова                                                                      инж. М. Андонова

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 13.01.2021г. 
 

slogan bg