Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-10012-08.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
БОРИСЛАВ ПЕТКОВ АТАНАСОВ
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ, 
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.  18а, ал. 10 АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-82267-15.02.2021 г.  от г-н Иво Иванов Паспалски чрез пълномощник г-н Илия Стоянов Профиров, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3474-29.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Смолян, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Смолян. Изменението се състои в промяна на границата на поземлени имоти с идентификатори 67653.922.529 и 67653.922.528, както и промяна в границата на жилищни сгради с идентификатори 67653.922.529.1 и 67653.922.528.1.
Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян.

                                                НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:                 
 ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:08.04.2021 г.
 

slogan bg