Премини към основното съдържание

Изходящ № 20-68004-15.10.2020 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ВАСИЛ ТОНЧЕВ МОМЧИЛОВ
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,
Във връзка със заявление с вх. № 01-380114-24.08.2020 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-8062-28.08.2020 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 73634.201.49 в с. Търкашени, з-ще Блъсковци, община Елена, собственост на Мария Димитрова Борделиева.
Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за района е „ЛАНДИНВЕСТ ВТ” ЕООД гр. Велико Търново, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-52 от 10.06.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
    Съгласно ЗКИР, в седемдневен срок от получаване на това писмо следва да означите на свои разноски границите на Вашите поземлени имоти /имот 04460.77.501 от кадастралната карта на землище Блъсковци/, в съответствие с актовете за собственост.
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 15.10.2020 г.
Дата на сваляне от таблото и от електронната страницана на АГКК: 23.10.2020 г.
Длъжностно лице:.................................   /инж. Иван Анастасов/

С уважение:
ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър Велико Търново

Заб:     1. Писмото има уведомителен характер. Изпраща се за Ваша информация и сведение, че гореспоменатият заявител започва процедура по създаване на кадастрална карта на ползвания от него имот.
    2. На този етап, в случай че имотните Ви граници са означени (имате ограда помежду си) и нямате спорове, не е необходимо да предприемате други стъпки.
3. Въпросната процедура включва двукратното Ви уведомяване по реда на АПК. Със следващото писмо, което ще получите, ще Ви уведомим, че кадастралната карта е приета. Желателно е да дойдете в СГКК В. Търново и да се запознаете с изготвената карта. В случай, че отразените граници не Ви удовлетворяват, ще можете да подадете възражение срещу приетата карта. За целта е необходимо да носите със себе си документи за собственост.
    4. Процедурата приключва с издаване на заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Работното време на Служба по ГКК Велико Търново е всеки ден от 9.00 до 17.30 часа.
 

slogan bg