Премини към основното съдържание

Изходящ 24-9468-02.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
МАРИЯ БОРИСОВА ГОСПОДИНОВА
Подразделения

На основание  чл. 26, ал. 1 и чл.18а, т.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-477365-15.10.2020г. от Община Костинброд  до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Костинброд, общ.Костинброд за имоти с идентификатори 38978.507.5, 38978.386.33, 38978.386.34 и 38978.386.52, за който в КРНИ сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
Изменението се изразява в коректно отразяване на съществуващ път по проект, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР и съгласувателно писмо от ОД „Земезелие“ – Софийска област.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-477365-15.10.2020 г., и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-477365-15.10.2020г. или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

 

Приложение:
 Скица – проект № 15-113698-05.02.2021 г.

                                                 Началник на СГКК – Софийска област:…………………
                                                                                                                        инж.Светломира Славоава 
 

slogan bg