Премини към основното съдържание

Изходящ 24-8684-16.03.2023 г.

Документи
27038_tablo.pdf (2.46 MB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
„БУЛМЕТЕКС“ ООД
Подразделения
Софийска област

На основание чл. 26, ал. 1 и чл.18а, т.10 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-27038-17.07.2023 г. от „МАК ПРИМА“ ЕООД чрез МИРЕЛА АРДАШЕС КЕСЕДЖИЯН до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Саранци, общ. Горна Малина за поземлен имот с идентификатор  65419.8.96, за който в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
Изменението се изразява в отстраняване на грешка в кадастралната карта - промяна на границите на поземлен имот с идентификатор 65419.8.96 в съответствие с границите на УПИ  I 000096 и УПИ  II 000096, кв.40 по нлана на село Саранци на основание документ за собственост – договор за делба № 186 от 05.08.2010 г. – СВ-гр. Елин Пелин и Заповед № 142 от 05.05.2010 г на Община Горна Малина.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. вх. № 01-27038-17.07.2023 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-27038-17.07.2023 г. или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

Приложение:
 Скица – проект № 15-154699-10.02.2023 г.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 17.03.2023 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 25.03.2023 г.

                                           Началник на СГКК – Софийска област:…………………

                                                            инж. Светломира Славова 
 

slogan bg