Премини към основното съдържание

Изходящ 24-32235-23.11.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ВАСИЛКА БОРИСОВА ДАНЕВА ДО ДИМИТРИНКА АСПАРУХОВА ВАСИЛЕВА ДО НЕДА ДАНАИЛОВА ГЕОРГИЕВА
Подразделения

На основание чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-20-02-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и чл.18а, т.10 от АПК, Ви уведомявам, че по повод заявление вх. № 01-530660-23.09.2021 г. от Райна Стефанова Солакова до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на  с. Хераково, община Божурище за поземлен имот с идентификатор 77246.145.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.
Изменението се изразява в промяна границите на поземлен имот с идентификатор 77246.145.5 в съответствие с границите на имот и сграда, описани в Решение № 46 от 09.12.2019 г. на районен съд – гр.Сливница, влязло в сила на 03.06.2020 г., вписано в СВ-Сливница на 14.06.2021 г.
Изменението се процедира на основание на чл. 53а, т. 1 от ЗКИР, съгласно който не се издава Заповед за изменение на кадастралната карта. 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.11.2021г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 02.12.2021 г.

                                                 Началник на СГКК – Софийска област:…………………

                                                                          инж. Светломира Славова 
 

slogan bg