Премини към основното съдържание

Изх.№ 24-32271-23.11.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
НЕЛИ ВАСИЛЕВА
Подразделения

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕЛИ ВАСИЛЕВА,

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило възражение рег. № 02-160-10.02.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-11352-13.10.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Ловеч, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Дъбравата за имоти с идентификатори 24390.700.144 и 24390.700.143, състоящо се в отстраняване на непълнота и грешка чрез нанасяне на верните имотни граници в КККР на с. Дъбравата.
Изменението засяга имоти с идентификатори 24390.700.144 и 24390.700.143, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Ловеч и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена. 
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред. 
Приложение: Заповед № 18-11352-13.10.2021 г. и скица – проект № 15-1112238-13.10.2021г. 

НАЧАЛНИК НА СГКК-ЛОВЕЧ:...………......………......
/инж. Михаил Киров/
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.11.2021 г..
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 02.11.2021 г. 
 

slogan bg