Премини към основното съдържание

Изх.№ 24-27707-13.10.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ИЛЧО ИЛЧЕВ ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО КИЧКА ХРИСТОВА ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО ПЕПА ГОСПОДИНОВА ГР. СТАРА ЗАГОРА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.5 от Наредба РД-02-20-5 ОТ 15.12.2016г. на МРРБ, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-01-45757-28.01.2021г. на СГКК-Стара Загора, подадено от Димитър Караджов и Стоянка Караджова, подадено на основание чл. 51, ал.1, т.2 и ал.3 предл. първо от ЗКИР е издаден отказ за изменение на КККР изх. № 17-294-14.09.2021 г.
    Отказът подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора, в 14 – дневен срок от получаване на съобщението.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Стара Загора и публикуването му на електронната страница на АГКК, отказът се счита за съобщен.
    
    Приложениe: Отказ за изменение на КККР изх. № 17-294-14.09.2021г. с неразделна част скица - проект 15-1008871-14.09.2021 г.

КЕ
    
    НАЧАЛНИК на СГКК – СТАРА ЗАГОРА:…………………
    / инж.  Дияна Балева  /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 13.10.2021 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 21.10.2021 г.

Изх. № 17-294-14.09.2021 г.

ОТКАЗ
     ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР

    Долуподписаната инж. Дияна Балева – Началник на СГКК Стара Загора, разгледах административно производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-73/19.11.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, образувано по заявление вх. № 01-45757-28.01.2021г.  на СГКК Стара Загора, подадено от Димитър Петров Караджов и Стоянка Иванова Караджова. Заявителите искат изменение на КККР, съгласно представен по Заявление вх. № 01-4679-06.01.2021г. проект в цифров вид, за който след извършена проверка, на основание чл. 77, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри на МРРБ е издадено Удостоверение за приемане на проект изх. № 25-10267-19.01.2021г. на СГКК Стара Загора.
    Видно от обяснителната записка към проекта целта на изменението е промяна на северната граница на поземлен имот с идентификатор 68850.524.442 с цел поставянето ѝ в съответствие със северната граница на УПИ VI9907, кв. 491 „Колю Ганчев“ по предходен план на гр. Стара Загора, кв. К. Ганчев, одобрен със Заповед № 791 от 28.10.1960г. на ГОНС. Твърди се, че проектната граница е получена чрез дигитализиране на данни от него и същата представлява вярната граница между двата поземлени имота. Твърди се също, че тази граница е нанесена неправилно в кадастралния и регулационен план, одобрен с Решение № 2092/ 15.11.1999г., действал към момента на създаване и одобряване на КККР, като тази грешка е пренесена и в нея. 
След преценка на документите и графичните данни, приложени към заявлението, извършване на служебна проверка в одобрените КККР на гр. Стара Загора и досиетата на имотите, засегнати от промяна, както и другите събрани по административната преписка писмени доказателства и графични данни, е установено следното: 
    В производството по създаване кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Стара Загора e нанесен ПИ 68850.524.442 /номер по предходен план 442, кв. 491/. Границите му са установени от правоспособното лице, на което е било възложено нейното изработване. Съгласно кадастрален и регулационен план, одобрен с Решение № 2092/ 15.11.1999г., в сила към момента на изработване на КККР, за ПИ 68850.524.442 e отредено УПИ VIII 442, кв.491 с придаваеми 8 кв.м от ПИ 68850.524.441. По преписката няма данни за прилагане на регулационното предвиждане. 
Правоспособното лице твърди, че нанесената в КККР граница между имоти 68850.524.441 и 68850.524.442 не съвпада със заснетата от него по ситуационни подробности на място граница. Твърди, че последната съвпада с имотната граница, получената чрез дигитализиране на данни за УПИ V9907 и УПИ VI9906 от одобрен със Заповед № 791 от 28.10.1960г. кадастрален план, действал към момента на придобиване на УПИ VI 9907, кв. 491 с Нотариален акт № 40 том V дело 2101 от 10.12.1979г. и Нотариален акт № 118 том V дело 1819 от 18.10.1976г. След съвместяване тези графични данни с графичните от КККР, приложена комбинирана скица, се установява несъвпадение в границата между ПИ 68850.524.441 и ПИ 68850.524.442 и проектната такава, установена от правоспособното лице по ЗКИР. Това обстоятелство се квалифицира като грешка на кадастралната карта, която следва да бъде отстранена по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР.
На основание чл. 26 от АПК вр. с чл. 70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ, на лицата, вписани в кадастралния регистър като собственици ПИ 68850.524.441 и ПИ 68850.524.441 имащи качеството на заинтересовани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на ЗКИР по заявеното изменение, е изпратено Уведомление изх. № 24-20327-23.07.2021г. 
С тях Илчо Илиев, Кичка Христова, Ангелина Митева, Пепа Господинова и Георги Митев, в качестото на наследници на Петър Господинов Митев са информирани за образуваното административно производство за отстраняване на грешка в КККР на гр. Стара Загора, като им е дадена възможност да изразят становище и представят доказателства по преписката.
В законоустановеният срок е постъпило възражение вх. № 02-859-04.08.2021г. на СГКК Стара Загора, подадено от Георги Митев. Възразява се срещу исканото изменение, като се оспорва наличието на грешка в кадастралната карта, като се твърди, че източната граница на имота им съвпада с имотната граница по Заповед № 3615 от 16.11.1971г./ Заповед № 791 от 28.10.1960г., по действащия регулационен и предходните регулационни планове. Оспорва се правото на собственост на заявителите върху частта от ПИ 68850.524.441, която в резултат на исканото изменение ще бъде отразена като част от 68850.524.442. Обосновава се наличие на спор за материално право.
    При съобразяване с установеното от фактическа страна и относимите разпоредби на ЗКИР, намирам, че искането подадено от Димитър Петров Караджов и Стоянка Иванова Караджова за отстраняване на грешка в КККР на гр. Стара Загора, чрез промяна на имотната граница между собствения им имот 68850.524.442 и съседния имот 68850.524.441, е допустимо. Разгледано по същество искането е неоснователно. 
    Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал.1 от ЗКИР непълнотата и грешката се допълва и поправя въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на КККР. Посочената правна норма императивно изисква предложеният проект за промяна да бъде обоснован с надлежни писмени доказателства и графични данни, от които може по безспорен начин да бъде установено местоположението на границата, за която се твърди че не е нанесена вярно в кадастралната карта. По преписката се съдържат противоречиви данни относно начина на установяване на проектната граница, поради което заявеното 
    Следва да се посочи, че изменението е неоснователно и поради наличието на материалноправната  пречка по чл. 54, ал.2 от ЗКИР. 
    Изразеното от страна на Георги Митев несъгласие с исканата промяна е обосновано с твърдение, че изменението засяга правото му на собственост върху частта от ПИ 68850.524.441, която е предвидено да се присъедини към имота на заявителите ПИ 68850.524.442. Следователно възражението по съществото си представлява оспорване на правото на собственост на заявителите върху тази от ПИ 68850.524.441, която с изменението ще бъде присъединена към имота им. 
    Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал.2 от ЗКИР когато непълнота и грешка е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след разрешаването му по общия исков ред с влязло в сила съдебно решение. Този спор е преюдициален по отношение на исканото изменение и следва да бъде разрешен преди откриване на производство за промяна на кадастралната карта и кадастралния регистър. Едва след разрешаването му по общия исков ред с влязло в сила съдебно решение, може да се иска изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър по реда на чл. 53а от ЗКИР.
    Поради гореизложеното и на основание чл. 54, ал.2 от ЗКИР, вр. чл. 70, ал.4 от № РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри 

ОТКАЗВАМ:

Исканото по заявление вх. № 01-45757-28.01.2021г. на СГКК Стара Загора, подадено от Димитър Петров Караджов и Стоянка Иванова Караджова, изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, съгласно проект за промяна, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР, приет с Удостоверение за приет проект изх. № 25-10267-19.01.2021г. на СГКК Стара Загора, въз основа на който e изготвенa скица – проект № 15-1008871-14.09..2021, неразделна част към отказа.
    Настоящият отказ подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Стара Загора, в 14 – дневен срок от съобщаването му на заявителя и на заинтересованите лица.

    Началник СГКК–Стара Загора:.…………
                                        /инж. Д. Балева/

 

slogan bg