Премини към основното съдържание

Изх.№ 24-25102-15.10.2020

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
КОНСТАНТИН ИВАНОВ ИВАНЧЕВ
Подразделения

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНЧЕВ,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-283449-03.07.2020г  от Людмил Иванов Коларов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) и издаване самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.514.304.1.22 (гараж 3), находящ се гр. София, ул. Тимок № 28 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на район „Сердика”, за който се установи, че сте заинтересувано лице.
Изменението се състои в регистриране на данни за собственост в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.514.304.1.22 (гараж 3 на ет. 0 ) съгласно представени документи за собственост.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК на тел. 02/8188383 и 02/8188338 в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите по заявление рег № 01-283449-03.07.2020г. 
Документите, исканията и възраженията може да изпратите на адрес: кв. Павлово, ул. Мусала № 1 - с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на sofia@cadastre.bg

При непредставяне в седемдневен срок от получаване на уведомлението, на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление 01-283449-03.07.2020г., СГКК – София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.514.304.1.22  с  изменение на КРНИ и издаване на схема.

Дата на залепване на табло: 16.10.2020

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:
ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
 

slogan bg