Премини към основното съдържание

Изх.№ 22-204-14.10.2020 г. По преписка: 01-335554-30.07.2020 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ВИОЛЕТА ВЛАДКОВА ВЪЛКОВА
ТАТЯНА ВЛАДКОВА ВЪЛКОВА

Подразделения

С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-335554-30.07.2020г. /наш/, подадено от ДОБРИНА ВЪЛКОВА ДРАЖЕВА, с което желае да бъде променена кадастралната карта на с. Кошарица за имот с идентификатор 36194.501.63. Предвижданията са да се коригират границите на имота в съответсвие с данните за УПИ VIII в кв. 22 на основание приложените документи за собственост и съгласно Скица – проект № 15-800784-01.09.2020 г. на СГКК Бургас.
Правното основание на административното производство е чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР.
С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26 във вр. с чл. 34, ал. 3 и чл.36, ал.2 от АПК Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви молим в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (от поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти. В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошарица по отношение на цитираните имоти.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 15.10.2020 г. 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                                    ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА
 

slogan bg