Премини към основното съдържание

Изх.№ 22-203-12.10.2020 г. По преписка: 01-299021-13.07.2020 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СИМЕОН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
ЗОРКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ СЛАВОВ
ДИМИТЪР МАРИНОВ СИМЕОНОВ
Подразделения

С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление рег. №01-299021-13.07.2020г. и приет проект за изменение с Удостоверение №25-155805-09.07.2020г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за поземлени имоти с идентификатори 07332.501.1106 (гр.Българово, квартал 2, парцел X, стар номер15), 07332.501.1037 (гр.Българово, квартал 2, парцел XI, стар номер 1034), 07332.501.15 (гр.Българово, ул.„Шейново“ №14), 07332.501.16 (гр.Българово, ул.„Шейново“ №12) и 07332.501.1401 (гр.Българово, ул.„Шейново“), одобрени със Заповед №РД-18- 874/13.12.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК – София.
Искането е на основание чл.51, ал.1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и представлява обединяване на поземлени имоти с идентификатори 07332.501.1106, 07332.501.1037, съгласно документ за собственост и на база преки геодезически измервания на съществуващите на място огради, с което се променят и границите на поземлени имоти с идентификатори 07332.501.15, 07332.501.16 и 07332.501.1401, така както е показано на скица-проект №15-637416-20.07.2020г. на СГКК-Бургас.
На основание чл.34,  ал.3 от АПК, Ви се предоставя възможност в седемдневен срок, считано от датата на получаването на уведомлението (от поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и на електронната страница на АГКК) да се запознаете с документите по заявление рег.№01-266785-25.06.2020г., въз основа на което е издадено Удостоверение №25-155805-09.07.2020г. и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр.Българово по отношение на имоти с идентификатори 07332.501.1106, 07332.501.1037, 07332.501.15, 07332.501.16 и 07332.501.1401, така както е показано на скица-проект №15-637416-20.07.2020г. на СГКК-Бургас. 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 13.10.2020 г. 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                                ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА
 

slogan bg