Премини към основното съдържание

изх. №24-6447-05.03.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ТОДОР ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ
Подразделения

На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.53, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл.56, ал.6 и ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-109021-26.02.2021г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ), относно имот с идентификатор 65588.16.46, находящ се в землището на с. Светлина, общ. Тополовград в местността „Дерсека“.
Изменението в КРНИ за имот с идентификатор 65588.16.46 се състои в следното:
Данни преди промяната:
адрес на поземления имот: с. Светлина, общ. Тополовград, местност ДЕРСЕКА;
площ по кадастрална карта: 12499 кв.м.; трайно предназначение на територията: Земеделска;
начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 4
собственици: 
1. ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА СЕНДРЕВА, площ 12500 кв. м. от правото на собственост, Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 24 том IV рег. 880 дело 388 от 14.07.2015г., издаден от .СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.
    
Данни след промяната:
адрес на поземления имот: с. Светлина, общ. Тополовград, местност ДЕРСЕКА;
площ по кадастрална карта: 12499 кв.м.; трайно предназначение на територията: Земеделска;
начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 4
собственици: 
1. ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА СЕНДРЕВА, площ 12500 кв. м. от правото на собственост, Нотариален акт за продажба на земеделска земя № 24 том IV рег. 880 дело 388 от 14.07.2015г., издаден от .СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА;
2. ТОДОР ВАСИЛЕВ ВЕЛЕВ, площ 12500 кв. м от правото на собственост, Нотариален акт № 146 том 1 рег. 218 дело 153 от 01.07.2004г., издаден от Служба по вписванията гр.Тополовград.
Изменението в КРНИ е извършено на основание чл.53, ал.2 от ЗКИР - При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.
                            За Началник на Службата по геодезия, 
                              картография и кадастър  ХАСКОВО:
                    .............................................................
               /ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ТРАЙКОВА/
Дата на поставяне на таблото в СГКК Хасково и публикуване на ел. страница на АГКК: 05.04.2021г.
Дата на сваляне от таблото в СГКК Хасково и ел. страница на АГКК: 13.04.2021г.
 

slogan bg