Премини към основното съдържание

Изх. №24-10003-08.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЦВЕТА КИРИЛОВА ВЕЛИНОВА
Подразделения

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕЛИНОВА,
Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх. №01-13330-13.01.2021 г. от Кмета на Община Чепеларе е открито производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта на град Чепеларе, община Чепеларе.
Изменението се състои в нанасяне в кадастралната карта на границите на урегулиран поземлен имот V-Комплексно застрояване, кв.84 по подробния устройствен план на гр. Чепеларе, актуван с Акт за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията гр. Чепеларе под №59, том 4, рег. 840, дело 719 от 15.09.2006 г.
Нанасяният имот получава нов идентификатор 80371.242.3091, като с изменението поземлени имоти с идентификатори 80371.242.9058, 80371.242.3007, 80371.242.3006 и 80371.242.566 се заличават и се променят границите на поземлени имоти с идентификатори 80371.242.9072, 80371.242.9066, 80371.242.3004, 80371.242.582, 80371.242.581, 80371.242.580, 80371.242.573 и 80371.242.572.
Самостоятелните обекти в сгради с идентификатори 80371.242.3006.1, 80371.242.3006.2 и 80371.242.3006.3 (представляващи блок ЕПЖС-2) се преномерират и получават съответните нови идентификатори в новообразувания имот 80371.242.3091.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както и да направите писмени искания и/или възражения. 
При неявяване в указания срок, както и при непредставяне на доказателства оспорващи установената грешка в КК, производството по отстраняването им ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставенaта Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

                                                НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:                 
  ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ 
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:08.04.2021 г. 
 

slogan bg