Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9904-07.04.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: АНАТОЛИ КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-104758-25.02.2021 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър, и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-50645-23.02.2021 г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за промяна на имотни граници относно подробен устройствен план за обособяване на имота на I-ви пояс на санитарно- охранителна зона около шахтов кладенец „ШК1-ПС Смърдешка бара“ в землището на гр. Летница,  одобрена със заповед № РД-18-49/ 31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Изменението се изразява в нанасяне на граници на поземлени имоти съобразно предвиждане по ПУП и предвид индивидуализиране на имотите предмет на сделка и прехвърляне на собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Летница, община Летница, за който сте вписани като собственици или носители на друго вещно право, както е показано в проекта за изменение на КККР към издаденото за приемане Удостоверение № 25-50645-23.02.2021 г.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от поставяне на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление рег. № 01-104758-25.02.2021 г. на СГКК – гр. Ловеч, въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-50645-23.02.2021 г., в сградата на СГКК – гр. Ловеч, находяща се на адрес гр. Ловеч, бул. „България“ № 3, ет. 4 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права (преписката и всички надлежни документи са налични, в офиса на СГКК – гр. Ловеч).
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ № 3, ет. 4 и на E-mail: Виж имейла...
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-104758-25.02.2021 г., СГКК – гр. Ловеч ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за изменение на скици- проект за засегнатите от санитарно- охранителната зона части от имот – частна собственост с идентификатор 43476.111.39 по КККР на гр. Летница, като в срока по чл. 57 от АПК ще бъде издадена скицата - проект. 

Дата на поставяне на таблото: 08.04.2021 г.                        
Дата на сваляне от таблото: 19.04.2021 г.                        
Длъжностно лице: инж. Виолина Симеонова – ст. експерт „ГД” .....................
          (име, фамилия, длъжност; подпис)

НАЧАЛНИК НА СГКК -  гр. Ловеч: ……………………
    /инж. Михаил Киров/
 

slogan bg