Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9731-06.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ОКТАВИАН РАШКОВ ПЕНЧЕВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-39607-26.01.2021 г. от  АНТОН ИВАНОВ КИРИЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.4360.395.4.13, 68134.4360.395.4.12, 68134.4360.395.4.11, 68134.4360.395.4.10 и 68134.4360.395.4.9, находящи се в район Люлин, Столична община.
Изменението се изразява в коригиране очертанията на самостоятелни обекти с идентификатори 68134.4360.395.4.13 (ап.81), 68134.4360.395.4.12 (ап.80), 68134.4360.395.4.11 (ап.79), 68134.4360.395.4.10 (ап.78) и 68134.4360.395.4.9 (ап.77), съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР, измервания на място и приложени документи за собственост. 
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-39607-26.01.2021 г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла... или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-39607-26.01.2021 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.4360.395.4.13, 68134.4360.395.4.12, 68134.4360.395.4.11, 68134.4360.395.4.10 и 68134.4360.395.4.9, находящи се в район Люлин, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

                    
              НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ: ….…………………
/ инж.М. Терзийски /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 
08.04.2021 г.   зготил
 

slogan bg