Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9636-06.04.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ВЪЛЧЕВА БОЯН ВЛАДИМИРОВ КЛИСАРСКИ МИЛЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ ВАСИЛ ИВАНОВ МИЛЕНОВ
Подразделения

         На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-27102-23.01.2019 г. от ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СТОИЧКОВ, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1605.4822 и 68134.1605.4701, находящи се в район Студентски, Столична община.
Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1605.6075, по скица - проект № 15-201773-25.02.2021 г., съгласно Решения №№ 1802/152, 1803/127, 1804/212 от 29.06.1998 г. на Поземлена комисия – община Студентска, влезли в сила на 04.12.1998 г., Решение № 9425/152;127;212 от 17.10.2005 г. на ОСЗГ Овча купел, влязло в сила на 11.11.2005 г. и по проект на правоспособно лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София на тел. 02/8188383 и 02/8188338 може да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-27102-23.01.2019 г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла... или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-27102-23.01.2019 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1605.4822 и 68134.1605.4701, находящи се в район Студентски, Столична община, като в срока по чл. 57 от АПК ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

Приложение: Скица – проект.                            

                                                

                                                             НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                                          ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
 

slogan bg