Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9620-05.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ТОНЧО ПЕТРОВ ТОНЧЕВ КИРИЛ ДИМИТРОВ МЕЧКАРОВ МАРИЯ ВАСИЛЕВА МЕЧКАРОВА АТИНА ХАРАЛАМБОС ХАДЗОПУЛУ „ВРАЦА-СТИЛ 96“ АД
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и с чл. 54, ал. 4 от ЗКИР, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-396270-01.09.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-278-08.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлени имоти с идентификатори 68134.300.222, 68134.300.232, 68134.300.233, 68134.300.241, сгради с идентификатори 68134.300.233.1, 68134.300.233.2 и схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.300.233.2.4, състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 68134.300.233 в съответствие с границите на УПИ XIX-21, кв. 142, по регулационния план на местност „Зона Б-2“, одобрен със Заповед № РД-09-50-670/ 09.12.1994 г. и Решение № 85/ 06.08.2003 г., коригиране границите на сгради с идентификатори 68134.300.233.1, 68134.300.233.2 и очертанието на самостоятелен обект с иднетификатор 68134.300.233.2.4, ет.1, съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи за собственост. 
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-278-08.01.2021 г. на началника на СГКК – София.

Приложение: Копие на Заповед № 18-278-08.01.2021 г. и копие на скица -  проект № 15-889619-29.09.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
    / инж. Момчил Терзийски /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.04.2021 г.
 

slogan bg