Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9616-05.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО МАРИЯ ДИМИТРОВА ХАРАЛАМПИЕВА “МЕТРОСТРОЙ” ЕАД-В ЛИКВИДАЦИЯ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-393301-31.08.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1800-15.02.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.4355.151, състоящо се в нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 68134.4355.3223 и 68134.4355.3224, по скица-проект № 15-844485-15.09.2020 г., в съответствие с границите на част от имот пл. №639, кад. лист 133, по кадастрален план, изработен 1948 г., Решение № О156 от 13.10.2008 г. на ОСЗ „Нови Искър“, влязло в сила на 08.12.2008 г., Съдебно решение № 6945 на Софийски градски съд от 07.11.2018 г. по гр. дело № 13642/ 2016 г. и се извършва въз основа на проект на правоспособно лице по ЗКИР.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1800-15.02.2021 г. на началника на СГКК – София.

Приложение: Копие на Заповед № 18-1800-15.02.2021 г. и копие на скица - проект № 15-844485-15.09.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
    / инж. Момчил Терзийски /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 07.04.2021 г.
 

slogan bg