Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9615-05.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО „ЕВРОКАМИОН“ ЕООД
Подразделения

               На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-72268-10.02.2021 г. от  „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД чрез пълномощник ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СЕТФАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 12084.2758.114, 12084.2758.124, 12084.2758.187, 12084.2758.2424, 12084.2758.2422 и 12084.2758.2612, находящи се в с.Волуяк, район Нови Искър, Столична община.
Изменението се изразява в нанасяне на границите на поземлен имот с проектен идентификатор 12084.2758.2635 в съответствие с границите на УПИ II-118, 125, кв.3, по регулационния план на местност „Толева махала“, одобрен със Заповед № РД-09-50-204/ 07.04.1999 г. Решение № 68 по Протокол №32 от 10.12.2001 г. и нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 12084.2758.2634 (част от имот пл. № 126), 12084.2758.2636 (част от имот пл. № 124), 12084.2758.2637 (част от имот пл. № 118), 12084.2758.2638 (част от имот пл. № 114), 12084.2758.2639 (част от имот пл. № 114), 12084.2758.2640 (част от имот пл. № 125), които попадат в улица, съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи за собственост. 
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-72268-10.02.2021 г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла... или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-72268-10.02.2021 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 12084.2758.114, 12084.2758.124, 12084.2758.187, 12084.2758.2424, 12084.2758.2422 и 12084.2758.2612, находящи се в с.Волуяк, район Нови Искър, Столична община, като в срока по чл. 57 от АПК ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18a от АПК.

Приложение: Копие от Скица – проект  № 15-196671-24.02.2021 г.    

                    
     НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
     ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
н проект  № 15-1096941-02.12.2019 ж. Д. Петкова

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 
07.04.2021 г.   
 

slogan bg