Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9532-05.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: МЛАДЕН СТОЙЧЕВ МЛАДЕНОВ гр. Ямбол
Подразделения

На основание чл.26, ал.1 и чл.18а, ал. 10 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-108983-26.02.2021 г. от Татяна Стойчева Добрева до СГКК -  Ямбол е започната процедура за изменение на КККР на гр. Ямбол в имот с идентификатор 87374.531.54 с адрес: гр. Ямбол, ул. Преслав №99, състоящо се в: заличаване на сгради с идентификатори 87374.531.54.1 и  87374. 87374.531.54.2.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение в СГКК - гр. Ямбол, пл. ”Освобождение” №7, ет.2, стая 201 /бившата проектантска организация/, тел. за контакт: 046 / 66 18 79, e-mail: Виж имейла....  
При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред. 
/Моля, да носите копие от документите за собственост. В случай, че изпращате свой представител, следва да го упълномощите/.

    Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………
ПД                                                                   / Съгл. Заповед  № 18-3704-02.04.2021,  инж. Елита Тенева/

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото и публикуване на сайта:                     05.04.2021 г.
  Дата на сваляне от таблото и сайта:                                                                   12.04.2021 г.
  Длъжностно лице: инж. Е. Тенева – гл.експерт СПK
 

slogan bg