Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9499-02.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО БОРИСЛАВА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА-ЗАХАРИЕВА КРИСТИЯН БОЯНОВА МАДИЧ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-447377-30.09.2020 г. от Тодорка Мартинова Георгиева чрез пълномощник Елизабет Янкова Зарева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1345.15, находящ се в район Надежда, Столична община.
    Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1345.37 в съответствие границите на имот пл. № 696, нанесен в кад. лист № 48 по кадастралния план на гр. София, с. Требич, м. „Лаго“ и въз основа на представени нотариален акт № 26/26.02.2004 г., извършени измервания и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-447377-30.09.2020 г. 
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла... или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-447377-30.09.2020 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1345.15, находящ се в район Надежда, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.
Приложение: Копие от скица – проект № 15-944282-13.10.2020 г.    

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:
ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 05.04.2021 г.
 

slogan bg