Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9463-02.04.2021

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
МИРОСЛАВ АНДРЕЕВ ПАЗАИТОВ
Подразделения

С настоящото Ви уведомяваме, че МИЛЧО КИРИЛОВ ТРИФОНОВ е подал чрез Красимир Кирилов Трифонов, пълномощник, пред Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Хасково, заявление вх.№ 01-165452-26.03.2021г., с което иска да бъдат променени кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр.Хасково за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 77195.736.235. 
Изменението на КККР се състои в нанасяне на сграда с проектен идентификатор 77195.736.235.4, представляваща гараж на 1 етаж с площ 18кв.м., намираща се в ПИ 77195.736.235, описана в н.а.№ 34, т.IX, рег.2430, д.2829 от 28.12.1992г. Проектът е заявен в СГКК – гр.Хасково със заявление вх. № 01-165452-26.03.2021г. и е издадено удостоверение за приемането му с                       изх. № 25-67375-11.03.2021г. Към заявлението е представен Проект за изменение в кадастралната карта, документ за собственост – н.а. № 34, т.IX, рег.2430, д.2829 от 28.12.1992г.
Исканото изменение е показано в приложената скица-проект № 15-351071-02.04.2021г.
Съгласно кадастралния регистър на недвижимите имоти, имот с идентификатор 77195.736.235 е регистриран на МИРОСЛАВ АНДРЕЕВ ПАЗАИТОВ с 15/24 ид.ч. и МИЛЧО КИРИЛОВ ТРИФОНОВ с 1/6 ид.ч..

На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получaване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявления с вх.№ 01-165452-26.03.2021г. и вх. № 01-107040-26.02.2021, и да направите писмени искания и възражения. В случай на несъгласие с исканото изменение е необходимо да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите, исканията и възраженията може да изпратите на адрес: гр.Хасково, бул.„Г.С.Раковски“ № 26А, ет.3 - с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на Виж имейла....
След изтичане на определения срок Ви уведомяваме, че ще продължи процедурата за изменение на КККР на гр.Хасково при спазване на законоустановения ред в Закона за кадастъра и имотния регистър.

                                                             Началник на Службата по геодезия, 
                                                             картография и кадастър  гр. ХАСКОВО:.......................................
                                                                                                                         /инж. Валентина Трайкова/
 

slogan bg