Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9260-31.03.2021

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал.10 от АПК, Ви уведомяваме че по повод подадено заявление рег. № 01-1087-04.01.2021 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ОБОРИЩЕ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.401.201; 68134.401.202, район Оборище, Столична община. 
    Изменението се извършва по скица-проект № 15-36755-19.01.2021 г. и състои в следното: Промяна в южната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.401.202, с поземлен имот с идентификатор 68134.401.201, в съответствие с южната граница на УПИ XIX-8 от кв. 25 по действащия регулационен план на м. „Зона Г-14“, одобрен с решение № 1 по протокол № 32/10.12.2001 г., документи за собственост и съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР.
    На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 може да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-1087-04.01.2021 г.     
    Документите, исканията и възраженията може да изпратите на адрес: кв. Павлово, ул. Мусала № 1 - с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на Виж имейла...
При непредставяне в седемдневен срок от получаване на уведомлението, на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-1087-04.01.2021 г., СГКК – София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 68134.401.201; 68134.401.202, район Оборище, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18a от АПК.

Приложение: Копие на скица-проект

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:02.04.2021 г.

                НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                            ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
 

slogan bg