Премини към основното съдържание

Изх. № 24-922-11.01.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
Г-ЖА СЮЗАН ДИМИТРОВА БУКОВА- РООЗЕН гр. Златоград, ул. Тракия №5 Г-Н АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ БУКОВ гр.Златоград, ул. Рила №8
Подразделения

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РООЗЕН,
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУКОВ,
    Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомява, че по постъпило заявление вх. № 01-32409-21.01.2020 г. от „Горубсо - Златоград“ АД е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на село Старцево ЕКАТТЕ 69105 община Златоград.
Изменението се състои в промяна в границата на поземлени имоти с идентификатори 69105.2.207, 69105.2.242, 69105.2.239, 69105.2.112, 69105.2.113, 69105.2.114, 69105.2.147, 69105.2.118, 69105.2.240 ,  69105.2.203 и 69105.2.121 (стар № 002121, върху който е възстановена собствeността на Вашия наследодател Димитър Симеонов Буков), за отразяване на път, в съответствие с Решение №КЗ-13 от 26.07.1982 г. на Комисия по земята и Заповед № I- 482/04.02.1982 г. на Национален аграрно - промишлен съюз, съгласно проект, изготвен от правоспособно лице по кадастър.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище, както и да направите писмени искания и/или възражения.
Производството по отстраняване на явна фактическа грешка ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставената Ви възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.                                               
                                       
                                                      НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:                 
          ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:11.01.2021 г. 
 

slogan bg