Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9195-31.03.2021г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО "ЛУКССТРОЙ 2018" ООД ХОСЕ МАНУЕЛ ФЕРНАНДЕС ЛОРЕНСО СЕРХИО ФЕРНАНДЕС БАРАБЕС
Подразделения

    На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-500738-27.10.2020г. от ЛЮДМИЛ КОЧЕВ, ЮЛИАН СТРАШИМИРОВ И ВЯЧЕСЛАВ СТРАШИМИРОВ, всички чрез упълномощено лице КРАСИМИР ГЕБРЕВ,  до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.904.1491 и 68134.904.1483, находящи се в гр. София, район „Лозенец“, Столична община.  
    Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти е извършено на основание чл. 53a, т. 4 във връзка с чл. 54, ал. 3 от ЗКИР и чл. 73, ал. 5, т. 2 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
    Извършеното изменение се състои в корекция на част от южната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.904.1491 в съответствие с границата на УПИ XIX-1491, кв. 32, регулационния план на м. „Кръстова вада“, одобрен с Решение №45 по Протокол №24/30.03.2001г. на СОС и Решение №147 по Протокол №40/18.07.2002г.- за ЯФГ на СОС.

                          НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР.СОФИЯ:……………………………………
                                                                                               ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
                        
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 02.04.2021г

slogan bg