Премини към основното съдържание

Изх. № 24-9193-31.03.2021

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СИМЕОН АНДРЕЕВ МАНОЛОВ
Подразделения

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-588872-18.12.2020г. от БЛАГОВЕСТ АНДРЕЕВ МАНОЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект на правоспособно лице, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2048.439,  68134.2048.438, сграда с идентификатор 68134.2048.439.3, район „Витоша“, Столична община.
Изменението се изразява в коригиране на западната граница на имот с идентификатор 68134.2048.438, в съответствие с границите на УПИ XIII-438, кв. 23, по действащ регулационния план на местност „кв. Симеоново“, одобрен със Заповед №РД-50-09-339/ 03.06.1986г. по проект на правоспособно лице по ЗКИР и скица-проект №15-1194489-30.12.2020г.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-588872-18.12.2020г.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово,                        ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла... или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. 01-588872-18.12.2020г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2048.439,  68134.2048.438, сграда с идентификатор 68134.2048.439.3, район „Витоша“, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Приложение: Копие от скица – проект № 15-1194489-30.12.2020г.
        
                                                                                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                            НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:                                                                            НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                 ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

slogan bg