Премини към основното съдържание

Изх. № 24-909-11.01.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
Дo: Миглена Янкова Илиева
До: Николай Янков Николов
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-571927-08.12.2020г. подадено от КРАСИМИР МАРИНОВ ПОПОВ, на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр. Шумен започва производство по изменение на КККР на гр. Шумен, състоящо се в ПОПРАВКА на сгради с идентификатори 83510.655.427.1 и 83510.655.427.2, за които Вие се явявате заинтересовано лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗКИР. 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в срок от 7 дни от датата на получаване на настоящото уведомление, можете да се запознаете с проекта за изменение и да изразите мотивирано писмено становище. 
Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, ет. 5.

На основание чл. 35 от АПК, след изясняване на фактите и обстоятелствата, и преценяване на тяхната основателност, административния орган ще се произнесе с издаването на индивидуален административен акт.

При явяването си носете документи за собственост!

    Началник на СГКК – гр. ШУМЕН:…………………
                                                                                                        /инж. С. Василев/
 

slogan bg