Премини към основното съдържание

Изх. № 24-8786-17.03.2023

Документи
georgi_2.pdf (1.41 MB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ГЕОРГИ БОРИСОВ СТАНУДИН
Подразделения
Благоевград

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНУДИН, 

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че е подадено Заявление рег. № 01-600732-26.10.2021г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Благоевград от Васил Тодоров – пълномощник на Магда Мечкарска за изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 53059.101.444, находящ се в землището на с. Обидим, общ. Банско.
  Изменението се състои в заличаване от КРНИ  на БЛАГОЙ ДИМИТРОВ БОДЕНОВ като собственик на поземлен имот с идентификатор 53059.101.444, без данни за документ за собственост и оставяне на Магда Димитрова Мечкарска като единствен собственик, с документ  Нотариален акт № 19 том 19 рег. 5325 дело 2586 от 30.09.2021г., издаден от Служба по вписванията гр.Разлог.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК Благоевград и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление   № 01-600732-26.10.2021г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по Заявление № 01-600732-26.10.2021г. СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение на КРНИ за поземлен имот с идентификатор 53059.101.444, като вписания БЛАГОЙ ДИМИТРОВ БОДЕНОВ ще бъде заличен и като единствен собственик ще остане Магда Димитрова Мечкарска. 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 17.03.2023г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 27.03.2023г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg