Премини към основното съдържание

Изх. № 24-869-11.01.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ БОРИСОВ
Подразделения

    На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-428744-21.09.2020 г. от МЛАДЕН НИКОЛОВ ИВАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.503.3187 и 68134.503.1301, находящи се в район Сердика, Столична община.
    Изменението се изразява в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.503.5932 по скица-проект № 15-915490-05.10.2020 г. в съответствие с нотариален акт за собственост на недвижим имот, съставен на основание чл. 587, ал. 1 от ГПК и се извършва въз основа на извършени измервания и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-428744-21.09.2020 г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

    При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-428744-21.09.2020 г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.503.3187 и 68134.503.1301, находящи се в район Сердика, Столична община, при спазване на законоустановения ред за изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Приложение: 
Копие на Скица – проект.    
                        

                                          НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
 ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
 

slogan bg