Премини към основното съдържание

Изх. № 24-8613-16.03.2023

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
МИГЛЕНА МИНКОВА ДИМОВ
Подразделения
Ямбол

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМОВ,  
На основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административно процесуалния кодекс и чл.56 ал.10 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№ 01-107409-22.02.2023 г. от  Диана Иванова Минкова до СГКК – Ямбол, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., СГКК гр. Ямбол извършва изменение на КККР на гр. Ямбол, на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.6 и чл.53а, т.3 от ЗКИР, засягащо самостоятелен обект с идентификатор: 87374.537.111.3.14 с адрес: гр. Ямбол, ул. Кабиле № 28вх.Б ет. 3 ап.7. 
Изменението е е с цел актуализация на КККР на гр. Ямбол и е съгласно строителни книжа и приет проект за изменение от правоспособното лице инж. В. Филчева, внесен със заявление вх.№01-70720-06.02.2023 г., състоящо се в разделяне на самостоятелен обект с идентификатор: 87374.537.111.3.14 с предназначение: Жилище, апартамент на 2 бр. самостоятелни обекти с нови идентификатори: 87374.537.111.3.17 и 87374.537.111.3.18 с предназначение: Жилище, апартамент.
Изменението засяга самостоятелен обект с идентификатор: 87374.537.111.3.14, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Ямбол и публикуването му на електронната страница на АГКК, уведомлението се счита за съобщено.
Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК – Ямбол.
Приложение: Схема-проект 15-219660-27.02.2023 г., Схема-проект 15-219678-27.02.2023 г.

ЕТ
Началник на СГКК – гр. Ямбол:………………….....
                / инж. Р. Христова /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 17.03.2023 г.
Дата на сваляне  от  таблото  и  премахване от  електронната страница на АГКК: 27.03.2023 г.
 

slogan bg