Премини към основното съдържание

Изх. № 24-8557-16.03.2023 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: НЕДКА СТОЕВА ТОДОРОВА
Подразделения
Пловдив

Уважаема госпожо Тодорова,
    На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-590693-11.10.2022 г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-49141-10.02.2023 г. е започната процедура по изменение за сграда с идентификатор 36498.504.2603.1, адрес: ул. „Бяла река“ 52-52А по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-52/16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
    Изменението се изразява в коригиране на контурите на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 36498.504.2603.1.1 и 36498.504.2603.1.2, като същите се заличават и се обособяват три самостоятелни обекта с проектни идентификатори 36498.504.2603.1.3, 36498.504.2603.1.4 и 36498.504.2603.1.5 и се извършва въз основа на представени проект за изменение, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР, и документи за собственост.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление с вх. № 01-590693-11.10.2022 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-49141-10.02.2023 г., в сградата на СГКК – гр. Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3, СГКК – гр. Пловдив.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление с вх. № 01-590693-11.10.2022 г., СГКК – гр. Пловдив ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за сграда с идентификатор 36498.504.2603.1, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

Началник на СГКК – гр. Пловдив:……………………….
/инж. Никола Бадев/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК – 17.03.2023 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК – 27.03.2023 г.
 

slogan bg