Премини към основното съдържание

Изх. № 24-801-08.01.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЕТ“ММХ-ХРИСТИН ПЕТКОВ“
Подразделения

На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление вх. № 01-451290-02.10.2020 г. от АТАНАС ДИМОВ КОНСТАНТИНОВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ПЕПИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1972.174, район „Витоша”, Столична община.
Изменението се изразява в нанасяне на имот с проектен идентификатор 68134.1972.3154, по приложената скица – проект № 15-930316-09.10.2020г. в съответствие с частта от имот с пл.№ 880, нанесен в к.л. 700 от неодобрения кадастрален план на гр.София, която попада в УПИ VI -855 от кв.123 по регулационен план на гр.София, м „Драгалевци – разширение – север“, одобрен със заповед РД-09-50-196/01.04.1999г., по проект от правоспособно лице. Реалната част е описана в нотариален акт за прехвърляне недвижим имот за уреждане сметки по регулация №13/21.05.2004г.

 На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-451290-02.10.2020 г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-451290-02.10.2020 г. СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на имот с идентификатор 68134.1972.3154, район „Витоша”, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Приложение: копие на скица – проект № 15-930316-09.10.2020г.

                                                       НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                               ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 12.01.2021г.инж. Д. Пет

slogan bg