Премини към основното съдържание

Изх. № 24-783-08.01.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ИВАН ЕФТИМОВ ИВАНЧЕВ ЦАНКО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ БЛАГОЕВ ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА АНДОНОВА
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-504975-29.10.2020 г. от Станка Тодорова Георгиева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2192.490, 02659.2192.92, 02659.2192.646, 02659.2192.493 и 02659.2192.477, находящи се в гр. Банкя, район Банкя, Столична община.
    Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с проектни идентификатори 02659.2192.2237 и 02659.2192.2238. Поземлен имот с проектен идентификатор 02659.2192.2237 съответства на УПИ XXII-325,328,477, кв. 29 по регулационния план на м. „Михайлово“, одобрен със Заповед № 330/17.10.1977 и Заповед № 311/12.07.1976г. Поземлен имот с проектен идентификатор 02659.2192.2238 съответства на частта от имот с планоснимачен номер 477, кв. 29, попадаща извън регулация, по плана на м. „Михайлово“, гр. Банкя. Изменението се извършва по скица – проект № 15-1063115-13.11.2020г., съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложен документ за собственост.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-504975-29.10.2020 г. 
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-504975-29.10.2020 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2192.490, 02659.2192.92, 02659.2192.646, 02659.2192.493 и 02659.2192.477, находящи се в гр. Банкя, район Банкя, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.
Приложение: Копие от скица – проект № 15-1063115-13.11.2020 г.    

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:
ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 11.01.2021 г.
 

slogan bg