Премини към основното съдържание

Изх. № 24-713-08.01.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ СТОИЦЕВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-517616-05.11.2020 г. от КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА ДОНЧЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.2817.1076.1, находящ се в гр.София, район Връбница, Столична община.
Изменението се изразява в нанасяне на самостоятелен обект с проектен идентификатор 68134.2817.1076.1.1 (етаж 2) по проект на правоспособно лице по ЗКИР, измервания на място и приложен документ за собственост – нотариален акт № 171, том XXIX, дело 4845 от 10.12.1974 г.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-517616-05.11.2020 г.
Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-517616-05.11.2020 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.2817.1076.1, находящ се в гр.София, район Връбница, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

                    
НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ: ….…………………
/ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 
11.01.2021 г.     
 

slogan bg