Премини към основното съдържание

Изх. № 24-6742-09.03.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА ШОТИЛОВА-ЧОЖГОВА ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЧОЖГОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-70692-09.02.2021г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-11532-20.01.2021 е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с  идентификатор, 02837.9.558, с адрес: гр. Батак, област Пазарджик, одобрена със заповед № РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК.
    Изменението се изразява в отразяване на имоти с проектни идентификатори 02837.9.700; 02837.9.701; 02837.9.702 и се извършва въз основа на договор за доброволна делба,  скици към него, проект за изменение на КККР изработен от правоспособно лице по ЗКИР
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от поставяне на таблото на СГКК Пазарджик и публикуване на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление рег. № 01-70692-09.02.2021г. въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-11532-20.01.2021г. в сградата на СГКК Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. Цар Шишман № 2 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: в сградата на СГКК Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. Цар Шишман № 2. ет.5
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-70692-09.02.2021г, СГКК -Пазарджик ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с  идентификатор, 02837.9.558, с адрес: гр. Батак, област Пазарджик, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 7 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 02.04.2021 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК -  ПАЗАРДЖИК: ………………………
            /инж. Ангел Юруков/

slogan bg