Премини към основното съдържание

Изх. № 24-6699-09.03.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До ПЕРУНА ТОДОРОВА БАЛКАНСКА ГР. СОФИЯ – 1000 Ж.К. ДРУЖБА 206, вх. Б, ет.2, ап.30 като наследник на ТОДОР ГЕОРГИЕВ БАЛКАНСКИ
Подразделения

    На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-113625-02.03.2021 г. и приет проект за изменение с Удостоверение №  25-50999-23.02.2021 г.                 е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за сгради с идентификатори 65437.501.194.1, 65437.501.194.2, 65437.501.194.3, 65437.501.194.4 и 65437.501.194.5 с адрес: с. Сарая, п.к. 4447, ул. 17-та № 6, одобрена със заповед № РД-18-256/22.07.2020г. на Изпълнителния директор на АГКК.
    Изменението се изразява в заличаване на сгради с идентификатори 65437.501.194.1 с площ 105 кв. м. и сграда 65437.501.194.5 с площ 7 кв. м., като на тяхно място се нанася сграда с проектен идентификатор 65437.501.194.6 с площ 104 кв. м. Заличава се сграда с идентификатор 65437.501.194.3 с площ 92 кв. м.. Коригира се предназначението на сграда с идентификатор 65437.501.194.4 от „Жилищна сграда – еднофамилна“ в „Селскостопанска сграда“. Коригира се предназначението на сграда с идентификатор 65437.501.194.2 от „Селскостопанска сграда“ в „Хангар, депо, гараж“.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от поставянето му на таблото в СГКК Пазарджик и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление рег. № 01-113625-02.03.2021 г. и приет проект за изменение с Удостоверение №  25-50999-23.02.2021 г. в сградата на СГКК - ПАЗАРДЖИК, гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ №2, ет.5 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ № 2, ет. 5.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-113625-02.03.2021 г., СГКК - ПАЗАРДЖИК ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за сгради с идентификатори 65437.501.194.1, 65437.501.194.2, 65437.501.194.3, 65437.501.194.4 и 65437.501.194.5 с адрес: с. Сарая, п.к. 4447, ул. 17-та № 6, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 02.03.2021 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПАЗАРДЖИК: ….…………………
/ инж. Ангел Юруков /    
 

slogan bg