Премини към основното съдържание

Изх. No 24-635-07.01.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
КРИСТИНА ТРИФОНОВА ИНГИЛИЗОВА
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-409266-09.09.2020г. от Николай Петьов Гешев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 12084.2700.592 и 12084.2700.594, 12084.2700.2494 и 12084.2700.2499, находящи се в с. Волуяк, район Връбница, Столична община.
Изменението се изразява в корекция границите на поземлен имот с идентификатор 12084.2700.592, в съответствие с границите на УПИ I-592, кв.34 ,  по действащ регулационен план на с. Волуяк, одобрен със заповед РД 50-09-332/16.09.1988г. на главен архитект на гр. София, съгласно представени документи, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, на тел. 02/8188383 и 02/8188338 следва да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег.№ 01-409266-09.09.2020г.
В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-409266-09.09.2020г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите за поземлени имоти с идентификатори 12084.2700.592 и 12084.2700.594, 12084.2700.2494 и 12084.2700.2499, находящи се в с. Волуяк, район Връбница, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Приложение: Копие от Скица – проект                            

                    
                           НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
                                                                                                  

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.01.2021г.
 

slogan bg