Премини към основното съдържание

Изх. № 24-6266-22.02.2023г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: ОБЩИНА СЛИВЕН ДО: СВЕТЛИН МИХАЙЛОВ СПИРИДОНОВ
Подразделения
Сливен

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-95544-16.02.2023г. и приет проект за изменение с Удостоверение №25-44121-08.02.2023г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.541.25, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 Изменението се изразява в премахване на сгради с идентификатори 67338.541.25.1 и 67338.541.25.2, като се нанася сграда с проектен идентификатор 67338.541.25.3 в съответствие с кадастралния план, съгласно чл. 55, т.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 към ЗКИР и се извършва въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР и предоставен проект за изменение на КККР съгласно чл.75 от същата наредба.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК и чл.70 ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-54596-29.01.2023г., въз основа на които е издадено Удостоверение №25-44121-08.02.2023г. и  да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите на адрес: 
СГКК - Сливен: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2 или да представите в сградата на СГКК - Сливен на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №01-95544-16.02.2023г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър за недвижим имот с идентификатор 67338.541.25 гр. Сливен, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

Приложение: скица – проект №15-202096-22.02.2023г.

                      НАЧАЛНИК НА СГКК-СЛИВЕН:………………….............
                                                            /инж.Теодора Балулова/
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК –Сливени на електроната страница на АГКК.
*Дата на поставянe на табло:17.03.2023г.
*Дата на сваляне от табло:24.03.2023г.

slogan bg