Премини към основното съдържание

Изх. № 24-6101-21.02.2023г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: ВИКТОРИЯ СЛАВОВА МИТЕВА ДО: ПЕТЯ СЛАВОВА ГЕНЧЕВА ДО: ИВАН ВАСИЛЕВ ГЮЗЕЛЕВ ДО: МАРИО ВАСИЛЕВ ГЮЗЕЛЕВ ДО: ЦВЕТАН ПЕТРОВ ГЮЗЕЛЕВ
Подразделения
Сливен

    С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – Сливен е постъпило заявление с вх.№ 01-96722-17.02.2023г., подадено от Марийка Иванова Кънева, с което заявителят желае да бъде вписан в сграда с идентификатор 67338.530.98.4, с площ 34 кв.м с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, бул. Христо Ботев № 22 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.Сливен, Община Сливен, Област Сливен.
     Към заявлението е приложен нотариален акт №113, том III, дело 997, рег.1027 от 17.11.1981г., за ¼ идеална част от поземлен имот с идентификатор 67338.530.98.
    От проверката извършена по КККР е установено, че за собственик на сграда с идентификатор 67338.530.98.4 e записан: Васил Иванов Гюзелев с Нотариален акт № 67 том V дело 1788 от 28.06.1991г., издаден от РС гр.Сливен.
На основание чл.26 във връзка с чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви приканваме в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-96722-17.02.2023г. и изразите писмено становище по искането на заявителя. 
Документите може да изпратите на адрес: 

СГКК - Сливен: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2 или да представите в сградата на СГКК - Сливен на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-96722-17.02.2023г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралния регистър за сграда с идентификатор 67338.530.98.4, с адрес гр. Сливен, п.к. 8800, бул. Христо Ботев № 22.

                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:    .......................    ..................        
                                                                                                   / инж.Теодора Балулова /
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК –Сливен и на ел. страница на АГКК.
*Дата на поставянe на табло:17.03.2023г.
*Дата на сваляне от табло:24.03.2023г.
 

slogan bg