Премини към основното съдържание

Изх. № 24-5993-02.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО Г-Н МАРИН ВЕЛИНОВ БАШЕВ ДО Г-Н НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ БАШЕВ ДО Г-Н МИЛКО АЛЕКСАНДРОВ КАРАДЖОВ
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАШЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАШЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ,
Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомява, че по постъпило заявление вх. №01-107699-26.02.2021 г. от г-н Станко Хубенов Башев е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на неурбанизираната територия на село Старцево, община Златоград.
Изменението се състои в нанасян е на два броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 69105.8.7 (поземлен имот №008007 по картата на възстановената собственост).
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище, както и да направите писмени искания и/или възражения.
Производството по отстраняване на грешката ще продължи с одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър с издаване на заповед на началника на СГКК в 7-дневен срок от изтичане на предоставената Ви  възможност по чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК.

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:
    ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:02.04.2021 г.
 

slogan bg