Премини към основното съдържание

Изх. № 24-5137-22.02.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
НАСЛЕДНИЦИ НА ТОМЕ ГЕОРГИЕВ ДУРЕВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 2 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод подадено Заявление вх.                                                                     № 01-72228-10.02.2021г. на СГКК Благоевград е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 16754.21.21, находящ се в землището на с. Горно Драглище, общ. Разлог.

Изменението се състои във вписване и на Цецка Илиева Корунчева, Марин Иванов Праматаров, Тодор Иванов Праматаров, Щеряна Лазарова Дурева с по 1/6 ид. част от правото на собственост и Радка Софронова Христова с 1/3 ид. част от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 16754.21.21, с документ Нотариален акт № 166 том 15 рег. 4541 дело 2058 от 03.12.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Разлог.

Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 16754.21.21, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик е записан ТОМЕ ГЕОРГИЕВ ДУРЕВ.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 22.02.2021г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 02.03.2021г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg