Премини към основното съдържание

Изх. № 24-35104-23.11.2022

Документи
vasiliki.pdf (786.22 KB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ВАСИЛИКИ МАКРАКИ ХРИСТИНА МАКРАКИ КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ МАНЧЕВ КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА МАНЧЕВА
Подразделения
Благоевград

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал.10 от АПК, Ви уведомяваме, че е подадено Заявление рег. № 01-540406-16.09.2022г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Благоевград от Атанас Веселинов за изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 11569.200.7, находящ се вземлището на с. Влахи, общ. Кресна.
  Изменението се състои в заличаване от КРНИ  на ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВЕСЕЛИНОВ, МАРИЯ АТАНАСОВА УГРИНОВА, КИРИЛ ИВАНОВ МАНЧЕВ И РАДКА АТАНАСОВА СЕКУЛОВА като собственици върху  поземлен имот с идентификатор 11569.200.7, с документ Нотариален акт № 63 том 1 дело 187 от 10.04.1990г., издаден от ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ - САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪДИЯ и вписване на АТАНАС ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ  като  собственик, с документ Нотариален акт № 49, том 9, дело № 1687, дв.вх. рег. № 2484 от 12.09.2022г.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК Благоевград и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление № 01-540406-16.09.2022г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по Заявление № 01-540406-16.09.2022г. СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение на КРНИ за поземлен имот с идентификатор 11569.200.7, като вписаните ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВЕСЕЛИНОВ, МАРИЯ АТАНАСОВА УГРИНОВА, КИРИЛ ИВАНОВ МАНЧЕВ И РАДКА АТАНАСОВА СЕКУЛОВА ще бъдат заличени и като собственик ще бъде вписан АТАНАС ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ. В случай, че постърпят възражения към започналата процедура по изменение на КРНИ, ще бъдат записани данните за всички лица и документи, на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.

 Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 23.11.2022г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от ел. страницата на АГКК: 01.12.2022г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград 
 

slogan bg