Премини към основното съдържание

Изх. № 24-3236-03.02.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГРЪНЧАРОВ
Подразделения

           На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадени заявления рег. № 01-53673/02.02.2021 г. на Димитрина Бойчова Георгиева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура за изменение на кадастралната карта на с. Бараково за поземлен имот с идентификатор 02748.115.29, с административен адрес: с. Пороминово, местност „Лаго“. 
           Изменението се състои в нанасяне на нов имот с проектен идентификатор 57830.26.253 и сграда с проектен идентификатор 57830.26.253.1, съгласно ПУП - ПР, одобрен със Заповед № 262/23.09.2009 г., геодезически измервания и приложените документи за собственост.
  На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-53673/02.02.2021 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите,  исканията и възраженията може да изпратите на адрес: СГКК - Кюстендил, ул. „Гороцветна” № 43 с куриерска или пощенска услугаили по електронен път на Виж имейла... или да представите в сградата на СГКК - Кюстендил на посочения адрес.
          При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-53673/02.02.2021г., СГКК – Кюстендил ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 02748.115.29, с административен адрес: с. Пороминово, местност „Лаго“, като в 30-дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 5, т. 1 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.
           При неполучаване или адреса ако се окаже неизвестен, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Кюстендил и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
           Приложение: скица-проект.

С уважение,

ИНЖ. АНТОН МЛАДЕНОВ
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил
 

slogan bg