Премини към основното съдържание

Изх. № 24-32196-23.11.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА ДО ИРЕНА ИВАНОВА КАЛПАЧКА ДО МАНОЛ ТОДОРОВ КИРОВ
Подразделения

Относно: отказ за изменение на КККР на село Горни Окол, община Самоков, област Софийска.
Административното производство е образувано по повод подадено Заявление вх. № 01-301052-03.06.2021 г. от Гюла Кирилова Митева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Софийска област, придружено от проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) за поземлени имоти с идентификатори 16599.28.152 и 16599.28.1108, находящи се в с. Горни Окол, община Самоков, област Софийска.
Изменението се изразява в промяна границите на поземлени имоти с идентификатори 16599.28.152 и 16599.28.1108 по КККР в съответствие с границите на имоти с идентификатори 16599.28.651 и 16599.28.652 на основание Решение на ОСЗ „Самоков“.
Към заявлението са приложени необходимите документи и материали, съгласно изискванията на ЗКИР и подзаконовата нормативна уредба, действаща към датата на започване на административното производство. 
Изменението се извършва въз основа на скица – проект № 15 – 777972-16.07.2021 г., издадена от СГКК – Софийска област.
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК са уведомени за започналото административно производство всички заинтересованите лица, вписани в КРНИ собственици на имотите, засегнати от изменението с дадена възможност за становище и ангажиране на доказателства по преписката. Постъпило е Възражение с рег. № 02-973-07.09.2021 г. на СГКК – Софийска област от Светла Илиева Атанасова, в което се излагат доводи срещу исканото изменение. 
    От фактическа страна Административният орган съобрази следното:
Административното производство е образувано по подадено Заявление вх. № 01-301052-03.06.2021 г. от Гюла Кирилова Митева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Софийска област. Заявителят представя Решение № 68-07 от 04.03.2021 г., по силата на което на наследниците на Йордан Николов Мишалов се възстановява в стари реални граници собствеността върху Нива от 1 дка в местността Расулята, съставляващ поземлен имот с идентификатор 16599.28.651 по КК на землището и Нива от 2 дка в местността Расулята, съставляващ поземлен имот с идентификатор 16599.28.652 по КК на землището. По преписката е представено и Удостоверение за наследници изх. № 037/10.07.2019 г., издадено от с. Горни Окол, община Самоков, видно от което заявителката Гюла Кирилова Митова е наследник на Йордан Николов Мишалов.
С Възражение с рег. № 02-973-09.09.2021 г. на СГКК – Софийска област от Светла Илиева Атанасова се изразява изрично несъгласие с изменението, като се сочи, че е налице спор за материално право. Възразилото лице представя Решение № 09-07/28.01.2021 г. на Общинска служба по земеделие и гори, гр. Самоков, вписано в СВ – гр. Самоков с вх. рег. № 561, акт № 18, том 3, дело 286 от 06.03.2021 г., съгласно което на наследниците на Яне Тодоров Николов е възстановено правото на собственост върху нива с площ от 3,015 дка в местността Расулята, с. Горни Окол, с идентификатор 16599.28.152 по КККР, Скица на поземлен имот № 15-510472-16.05.2021 г. на СГКК – Софийска област, както и Удостоверение за наследници изх. № 10/15.03.2021 г., издадено от с. Горни Окол, община Самоков, съгласно което възразилото лице Светла Атанасова е наследник на Яне Тодоров Николов. 
Видно от предоставените документи страните доказват наличие на правен интерес и в този смисъл се явяват „заинтересовани лица“ по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗКИР.
При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 27, чл. 35 и чл. 36, ал. 3 от АПК, след направен сравнителен анализ на събраните по настоящото административно производство документи и доказателства, включително направеното възражение, Административният орган приема за установено следното:
Измененията в КККР са регламентирани като дейност на АГКК по поддържането на КККР в актуално състояние - чл. 51, ал. 1 от ЗКИР. В случаите на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР СГКК отразява промените в основните кадастрални данни за имотите въз основа на представени от заинтересованите лица документи, установяващи юридически факти, настъпили след влизането в сила на КККР. Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на непълноти или грешки. Съгласно § 1, т. 16 от ДР на ЗКИР „непълноти или грешки“ са несъответствия в данните за недвижимите имоти в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти спрямо действителното им състояние.
Във връзка с установената фактическа обстановка, Административният орган приема, че в настоящия случай е относима разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР и настоящото производство е за отстраняване на непълнота и грешка в КККР с правно основание чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, доколкото от представените документи се прави заключение, че се иска нанасяне на изменение и в границите на имота, не само в данните относно собствеността, отразени в КРНИ. Допълнителен аргумент в тази насока е и разпоредбата на чл. 54, ал. 7 от ЗКИР, съгласно която при нанасяне на имоти в кадастралната карта, чието право на собственост е било възстановено по реда на ЗСПЗЗ, това се извършва по реда за отстраняване на непълнота и грешка. 
Заявителят по настоящото административно производство се легитимира като носител на вещни права, поради което се явява „заинтересовано лице“  по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗКИР, видно от представените в административната преписка документи. 
Следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 АПК за започнатото производство Административният орган е уведомил известните заинтересовани страни.
Административният орган е задължен да изследва фактическата обстановка и да прецени допустимостта и основателността на исканото изменение, като на основание чл. 36, ал. 3, във връзка с чл. 35 от АПК има задължение да изследва фактите и обстоятелствата от значение за случая, да вземе предвид направените от заинтересованите граждани обяснения и възражения и на тази база да формира преценка дали да процедира исканото изменение. 
Срещу изменението от заинтересовано лица по преписката, уведомено по реда на чл. 26, ал. 1 от АПК, е постъпило възражение от Светла Илиева Атанасова. Индиция за наличие на правен спор е налице още в хода на административното производство, когато заинтересовано лице, засегнато от изменението е възразило срещу предложеното изменение. В този случай, при изрично възражение от вписания в кадастралния регистър собственик на засегнатия от поисканото изменение имот, цитираната разпоредба визира като единствена последица постановяване на отказ за допускане на изменението на КККР. Нормата визира, че изменението е допустимо едва след решаване на спора по съдебен ред, т.е. след провеждане на исково производство за установяване на спорната граница.
Съществуването на спора е отрицателно материалноправно условие на волеизявление по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗКИР за отстраняване на грешка в кадастъра до разрешаването му по съдебен ред – по аргумент от чл. 54, ал. 2, изр. 1 ЗКИР. За да стигне до извод за наличието на спор за материално право, административният орган съобразява следното. 
Мотивиран от горното и на основание чл. 54, ал. 2 от ЗКИР, във вр. с чл. 52, т. 6 от ЗКИР и чл. 59, ал. 1 от АПК,
ОТКАЗВАМ исканото изменение по заявление № 01-301052-03.06.2021 г. от Гюла Кирилова Митева до Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област на одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри към нея със Заповед № РД – 18-8/15.03.2016 г. на ИД на АГКК, за поземлени имоти с идентификатори 16599.28.152 и 16599.28.1108, с. Горни Окол, община Самоков, област Софийска.
Отказът може да се обжалва по реда на чл. 145 и сл. от АПК чрез СГКК Софийска област пред Административен съд София – област в 14-дневен срок от съобщаването му.
Отказът се обявява на основние чл.18а, т.10 от АПК.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.11.2021г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 02.12.2021 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ: ….......……….…………
/ИНЖ. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА/
 

slogan bg