Премини към основното съдържание

Изх. № 24-32016-22.11.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ДО: АСИЙЕ ЙОЗТЮРК
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-545669/20.11.2020 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Кърджали от Мюмюн Йозтюрк и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-281764-09.11.2020 г., е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Македонци, община Кърджали, одобрена със Заповед № РД-18-924/14.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АК, засягащо поземлен имот с идентификатор 46214.100.137, с НТП „Пасище“, земеделска територия, собственост на Община Кърджали.
Изменението се изразява в отразяване на поземлен имот, възстановен по реда на чл. 10, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с Решение № 6953 от 15.10.2021г. на Общинска служба по земеделие гр. Кърджали.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по Заявление вх. № 01-499063-26.10.2020 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-281764-09.11.2020 г. за приемане на проект за изменение на КККР, в сградата на СГКК – Кърджали, находяща се  в гр. Кърджали, ул. Беломорски № 79 и да направите писмени  искания  и  възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ПК 6600, ул. Беломорски № 79. При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-499063-26.10.2020 г., СГКК–гр. Кърджали ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за горепосочените обекти, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 5 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

          НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ: ………..……………..
          /инж. С. Зафирова/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.11.2021 г.
 

slogan bg