Премини към основното съдържание

Изх. № 24-32014-22.11.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ОЛГА ДИМИТРОВА ГИЕВА МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
Подразделения

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление с вх. № 01-515423-15.09.2021 г. от Росен Иванов Димитров, е започнато производство по изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на град Смолян, област Смолян.
Изменението се състои в регистриране в КРНИ за поземлен имот с идентификатор 67653.2.495 (предишен номер 002495), м. Парцеланско, на данните на Росен Иванов Димитров и Събка Рафаилова Димитрова с документ за собственост Нотариален акт № 49, том 5, дело 918,  дв. вх. регистър 1733 от 02.08.2021 г., издаден от Служба по вписванията гр. Смолян и заличаване на лицето Никола Янков Янковски, вписан с документ за собственост Решение на ПК № 955 от 26.09.1995г., издадено от Поземлена комисия – Смолян.
След изтичане на 7 дни от публикуване на настоящото в Интернет страницата на АГКК, същото се смята за връчено и на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в 7 -дневен срок, Ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище, както и да направите писмено искане и/или възражение.

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:
ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:24.11.2021 г.

slogan bg