Премини към основното съдържание

Изх. № 24-31821-18.12.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ГР. ОМУРТАГ УЛ. „ТЪРНОВСКА“ №21
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-568749-07.12.2020г. рег. № 01-578774-11.12.2020г. от Славейко Александров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-311061-08.12.2020г. е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на неурабанизираните територии на землище с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг за поземлни имоти с идентификатори 73609.18.43, 73609.888.9901 с адрес с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг, обл. Търговище, одобрени със заповед РД-18-484/11.10.2017г. на Изпълнителня директор на АГКК. Производството е за промяна на одобрени КККР има и своето правно основание в чл. 51, ал. 2 и чл. 54, ал.4 от ЗКИР.
Видно от приложените към документите на молителя скици-проект, целта на исканото изменение е промяна на границите на поземлен имот с идентификатор 73609.888.9901, нанасяне на поземление имоти с идентифири 73609.18.46, 73609.18.47, 73626.18.48 и 73626.18.49, зличаване на поземлен имотт сидентификатор 73609.18.43 и  се извършва въз основа на скица-проект №15-1175134-18.12.2020г., копие от която Ви изпращаме като приложение към настоящето писмо, във връзка с чл. 34, ал.1 от АПК.
На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-551467-25.11.2020г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-311061-08.12.2020г. и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Търговище, ул.“Лилия“ № 2 – с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на е-mail: targovishte@cadastre.bg.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-578774-11.12.2020г. СГКК – Търговище ще продължи процедурата по изменение на КККР за поземлни имоти с идентификатори 73609.18.43, 73609.888.9901 с адрес с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг, обл. Търговище, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.
В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност, за предоставяне на становище и/или документи по настоящото производство, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството може  да продължи с издаването на писмен административен акт заповед за изменение на КККР.
     Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

                                                              Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………
/ инж. Рени Митева /
Дата на поставяне на таблото: 13.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото: 20.01.2021г.
Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО
 

slogan bg